Sauce tomate, smoked meat, champigons, oignons, tomates, mozzarella, suisse