Sauce tomate, pepperoni, sauce spaghetti, oignons, champignons, mozzarella, poivrons, tomates, bacon